Safety Data Sheet A1Creatives

Safety Data Sheet according to Reg. (EU) No 2015/830

Revision date: 30-01-2021

A1Creatives
Component A (liquid) & B (powder)

Rubriek 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie:   A1Creatives component A & A1Creatives component B

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geïdentificeerd gebruik:
A1Creatives Liquid/Powder system

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier:
A.C.T.
Nijverheidsweg 15 A
3251 LP Stellendam
The Netherlands
T: +31-187-663006
E: info@acrylicone.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: +31 (0)187 663006

Rubriek 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengse:l
Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008:: Geen gevaarlijke stof of mengsel volgens richtlijn (EC) No. 1272/2008.

2.2. Etiketteringselementen
Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:
Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Voorzorgsmaatregelen:
H319 Kan oog irritatie veroorzaken
P264 was de huid grondig na gebruik
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik van het product.

Aanvullende informatie
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
EUH208 Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3 Andere gevaren: Geen informatie beschikbaar

Rubriek 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2. Mengsels
Component A:

Dit product is een mengsel. Dit product bevat geen, in concentraties gelijk aan of groter dan die van de Verordening (EG) nr. 2015/830, stoffen met een gezondheids- of milieugevaar, noch stoffen waarvoor in de gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld.

Component B:

Identification                           (EC) 1272/2008                      Note                         %
Index: Platre 1                                                                             (1)                              100.00%

CAS: 7778-18-9                        EC: 231-900-3                         REACH: 1-2119444918-26                   Calcium Sulphate

(1)stof waarvoor grenswaarden voor blootstelling op de werkplaats bestaan

Rubriek 4. EERSTE HULP MAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerste hulp maatregelen:

Inademing: In de frisse lucht brengen.
Huidcontact: Verwijder besmette kleding, wassen uit voorzorg wassen met zeep en water, raadpleeg een arts als de huidirritatie aanhoudt.
Oogcontact: Spoel grondig met veel water, raadpleeg een specialist indien de oogirritatie aanhoudt.
Inslikken: Spoel de mond grondig met veel water, drink 1 of 2 glazen water. Indien nodig raadpleeg een arts en laat het etiket zien. Laat een bewusteloos persoon nooit drinken. Zorg voor voldoende frisse lucht.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:
Naast de informatie zoals beschreven bij Beschrijving van eerste hulpmaatregelen (boven) en Indicatie van noodzakelijke dringende medische hulp en speciale behandelingen (beneden), worden alle bijkomende belangrijke symptomen en effecten beschreven in Sectie 11: Toxicologische informatie.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:
Opmerkingen voor de arts: De behandeling van blootstelling zou rekening moeten houden met de symptomen en de klinische toestand van de patiënt. 

Rubriek 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen:
Geschikte blusmiddelen: Gebruik blusstoffen geschikt voor omgevingsbrand.
Ongeschikte blusmiddelen: Geen informaties beschikbaar

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke verbrandingsproducten: Geen gegevens beschikbaar
Ongebruikelijke brand- en explosiegevaren: Component A: het materiaal kan spetten boven 100C. De polymeerfilm kan branden.  

5.3. Advies voor brandweerlieden
Brandbestrijdingsmaatregelen: Geen informatie beschikbaar

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: draag een geschikt ademhalingsapparaat en beschermende kleding.

Rubriek 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures:
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.. Houdt omstanders op afstand en bovenwinds van gemorst materiaal/lek. Let op materiaal kan gladheid veroorzaken.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Voorkom verdere lekkage of morsen van het materiaal. Let op dat er geen materiaal in de riolering of in het oppervlakte water terecht komt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden van het materiaal:
Reinigingsmethoden:
Component A: bedek gemorst product onmiddellijk met inerte stoffen (bv. zand, aarde). Breng vloeistof en vast absorptiemateriaal over naar geschikte, aparte vaten voor recuperatie of vernietiging.

Component B en mix van componenten: verzamel het product met mechanische middelen (veger, stofzuiger) geen stof genereren

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken:
Voor de afvoer/verwijderingsinstructies zie sectie 13, draag beschermende kleding zoals beschreven in sectie 8.

Rubriek 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren:
Voorkom, aanraking met de ogen, de huid en de kleding. Na gebruik goed wassen. De verpakking goed gesloten houden. Adem geen dampen, nevel of gassen in. Verboden te roken, drinken of te eten waar het mengsel gebruikt wordt.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:
Component A: Voorkom bevriezing, dit kan de stabiliteit van het product kan aantasten.
Component B: Opslag: Droog opslaan, weghouden van vocht, Verpakking: Altijd in de oorspronkelijke/of gelijke verpakking

Opslagstabiliteit:
Opslagtemperatuur:
1 – 49 °C

Andere informatie: Er kunnen monomeerdampen ontwikkeld worden wanneer het materiaal verwarmd wordt gedurende verwerking. Zie maatregelen sectie 8 ter beheersing van/blootstelling/persoonlijke bescherming, sectie geschikte ventilatie .

7.3. Specifiek eindgebruik: A1Creatives liquid/powder systeem

Rubriek 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controle parameters

Component B: Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling: 

– ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010):
   CAS 7778-18-9                     TWA : 10 mg/m3                  STEL : –               Ceiling : –         Definition :   –               Criteria :

Belgium (Order of 19/05/2009, 2010):
   CAS 7778-18-9                    TWA : 10 mg/m3                   STEL :   –              Ceiling : –         Definition :-                  Criteria : –

– France (INRS – ED984 :2008) :
   CAS 7778-18-9                     VME-ppm : –             VME-mg/m3 : 10              VLE-ppm : –       VLE-mg/m3 :              Notes : –       TMP no –

 Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) of afgeleide dosis met een minimaal effect (DMEL):

CALCIUM SULPHATE (CAS: 7778-18-9)

Eindgebruik: arbeiders
Blootstellingsmethode: Inademen.
Potentiele gezondheidseffecten: systemisch korte termijn effecten
DNEL : 5082 mg of substance/m3
Blootstellingsmethode: Inademen.
Potentiele gezondheidseffecten: systemisch lange termijn effecten
DNEL: 21.17 mg of substance/m3

Eindgebruik: Blootstelling via de omgeving.
Blootstellingsmethode: Inname.
Potentiele gezondheidseffecten: systemisch korte termijn effecten
DNEL: 11.4 mg/kg body weight/day

Blootstellingsmethode: Inname.
Potentiele gezondheidseffecten: systemisch lange termijn effecten
DNEL: 1.52 mg/kg body weight/day

Blootstellingsmethode: Inademen.
Potentiele gezondheidseffecten: systemisch korte termijn effecten
DNEL: 3811 mg if substance/m3
Exposure method: Inhalation.

Blootstellingsmethode: Inademen.
Potentiele gezondheidseffecten: systemisch lange termijn effecten
DNEL: 5.29 mg of substance/m3.

Voorspelde nuleffect concentratie (PNEC):
CALCIUM SULPHATE (CAS: 7778-18-9)
Deel van het milieu:Verwerkingsinstallatie voor vuilwater.
PNEC : 100 mg/l

 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
Pictogrammen voor verplichting tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Schone en correct onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Sla de persoonlijke beschermingsmiddelen op in een droge ruimte, buiten de werkruimte.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Oogbescherming: Vermijd contact met de ogen. Voor het hanteren van poeder of stofuitstoot moet een integraalbril worden opgezet die voldoen aan de norm EN166. “Wanneer u oogbescherming gebruikt, moet u erop letten dat deze de ademhalingsbescherming “niet” hindert.

Huidbescherming: Draag geschikte beschermende handschoenen bij langdurig of herhaald contact met de huid. Aanbevolen type handschoenen : Natuurlijk latex, – Nitrielrubber (Copolymeer butadien-acrylonitriel (NBR), PVC (Polyvinylchloride) , Butylrubber (Copolymeer isobutyleen-isopreen). De handschoen(en) moeten bescherming bieden tegen doordringing van het product.

Bescherming van de ademhalingswegen: Indien de werkplaatsomstandigheden het gebruik v/e ademhalingstoestel vereisen, moet men een ademhalingsbeschermingsprogramma overeenstemmend met de vantoepassing zijnde nationale normen volgen.

Luchtzuiveringsademhalingstoestellen moeten uitgerust zijn met een ammoniak/methylaminepatroon en stof/nevelfilters. Wanneer ademhalingsrisico’s niet kunnen vermeden of voldoende verminderd worden door technische middelen van gemeenschappelijke bescherming of bij metingen of bij procedures van de werkorganisatie, gebruik dan erkende ademhalingsbescherming die de EU vereisten(89/656/EEC, 89/868/ECC) of het equivalent, te gemoed komen.

Beheersing van milieublootstelling Zie sectie 7 Hantering en opslag en sectie 13:Instructies voor verwijdering maatregelen om overmatige blootstelling aan het milieu tijdens het gebruik en afvalverwijdering te voorkomen.

Rubriek 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische eigenschappen

Component A:
Voorkomen: vloeistof
Kleur: wit – melkachtig
Geur: Lichte ammoniak geur
Geurdrempel: geen informatie beschikbaar
PH: 7.5 – 8.8
Smeltpunt/traject: geen informatie beschikbaar
Vriespunt/traject:  0 °C
Kookpunt point (760 mmHg): 100.00 °C
Vlampunt: geen informatie beschikbaar
Verdamppingssnelheid (Bac=1):  <1.00 Water
Dampdruk (Air = 1): 2266.5 Pa at 20ºC
Ontvlambaarheid (vast, gas): niet van toepassing
Onderste explosie grens: niet van toepassing
Bovenste explosie grens: niet van toepassing
Dampdruk: 2,266.480800 PA, 20.00°C Water
Relatieve Dichtheid (air=1): <1.000 Water
Relatieve Dichtheid (water=1): 1,0600
Oplosbaarheid in water: Verdunbaar
Verdelings-coëfficiënt: n- octanol/water: geen informatie beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur: niet van toepassing
Ontledingstemperatuur: geen informatie beschikbaar
Dynamische viscositeit: 800.000 mPa.s max.
Kinematische viscositeit:  geen informatie beschikbaar
Ontploffingseigenschappen: geen informatie beschikbaar
Oxiderende eigenschappen: geen informatie beschikbaar

 


Component B:

Fysieke staat : Poeder of stof.
Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu:
pH : niet van toepassing.
Kookpunt/kooktraject : niet van toepassing.
Vlampuntinterval : niet van toepassing.
Dampspanning (50°C) : niet van toepassing.
Soortelijk gewicht : niet nader uiteengezet.
Oplosbaarheid in water :Oplosbaar.
Smeltpunt/smelttraject : niet van toepassing.
Zelfontbrandingstemperatuur : niet van toepassing.
Ontbindingspunt/reactietijd : niet van toepassing.

 

9.2. Overige informatie

 

Moleculair gewicht: geen informatie beschikbaar
Percent vluchtigheid component A: 54.4 – 56.7 % Water

 

Opmerking: : De fysische en chemische gegevens zoals weergegeven in bovenstaande sectie, zijn typische waarden voor dit materiaal en zijn niet bedoeld als product specificatie.

Rubriek 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit: geen informatie beschikbaar
10.2. Chemische stabiliteit:
 stabiel
10.3.Mogelijke gevaarlijke reacties:  geen informatie beschikbaar
10.4. Te vermijden omstandigheden: geen informatie beschikbaar
10.5 .Chemisch op elkaar inwerkende producten:  geen informatie beschikbaar
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten: 
Door thermische ontbinding kunnen acrylaat monomeren vrijkomen

Rubriek 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Toxicologische informatie wordt alleen weergegeven , indien deze informatie beschikbaar is.

11.1. Informatie over toxicologische effecten, acute giftigheid

Component A:

Acute orale giftigheid: LD50, rat, > 5,000 mg/kg
Acute dermale giftigheid: LD50, konijn, > 5,000 mg/kg
Acute in-ademings giftigheid: testdata van het materiaal niet beschikbaar, zie componenten informatie
Huidirritatie-corrosie: tijdelijk huidirritatie mogelijk
Ernstige oogirritatie/oogletsel: Irriterend voor de ogen
Gevoeligheid: testdata van het materiaal niet beschikbaar, zie componenten informatie.
Specifieke doel orgaan systeem toxiciteit (enkele blootstelling): testdata van het materiaal niet beschikbaar, zie componenten informatie.
Specifieke doel orgaan systeem toxiciteit (herhaalde blootstelling): testdata van het materiaal niet beschikbaar, zie componenten informatie.
Kankerverwekkendheid: testdata van het materiaal niet beschikbaar, zie componenten informatie.
Teratogeniteit: testdata van het materiaal niet beschikbaar, zie componenten informatie.
Voortplantings giftigheid: testdata van het materiaal niet beschikbaar, zie componenten informatie.
Mutageniteit: testdata van het materiaal niet beschikbaar, zie componenten informatie.
Inademingsgevaar: testdata van het materiaal niet beschikbaar, zie componenten informatie.


Component B
Acute giftigheid :
CALCIUM SULPHATE (CAS: 7778-18-9)
Bij inname : LD50 > 1581 mg/kg – Soort : rat – OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity Fixed Dose Method)
Door inademing: LC50 > 2.61 mg/l – Soort: rat – OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Huidcorrosie/irritatie:
CALCIUM SULPHATE (CAS: 7778-18-9)
Corrosiviteit: Geen effect waargenomen – Soort: konijn – OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
                                                                                
Ernstige ooglaesies/oogirritatie:
CALCIUM SULPHATE (CAS: 7778-18-9)

Soort: konijn        OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Soort: konijn        OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Soort: konijn        OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Soort: konijn        OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gevoeligheid van de ademhalingswegen of de huid:
CALCIUM SULPHATE (CAS: 7778-18-9)

Plaatselijk stimulatietest van de lymfeklieren Niet gevoelig makend. Soort : cavia – OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
Maximialisatietest op proefdier (GMPT): Niet gevoelig makend. Soort : cavia – OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
Buehler Test: Niet gevoelig makend. Soort : cavia – OECD Guideline 406 (Skin


Mutagenieteit op de kiemcellen :        

CALCIUM SULPHATE (CAS: 7778-18-9)

Geen mutageen effect.

Mutagenesis (in vivo) :                                          Negatief

Soort : muis O      ECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)

Erythrocyte Micronucleus Test)

Mutagenese (in vitro):
– Negatief
– OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay Reverse Mutation Assay                                                        

Kankerverwekkendheid :
CALCIUM SULPHATE (CAS: 7778-18-9)

– Carcinogenicity Test: Negatief
– Geen kankerverwekkend effect.

Giftigheid voor de voortplanting:
CALCIUM SULPHATE (CAS: 7778-18-9)

– Geen giftigheid voor de voortplanting
– Onderzoek naar de ontwikkeling:  Soort: rat – OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction Dose Toxicity Study with the Reproduction Developmental Toxicity Screening Test)

Aanvullende informatie:
Voor dit materiaal zijn er geen gegevens beschikbaar. Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de gegevens van qua samenstelling gelijkwaardige materialen.

nl_NL